ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวัชนะ งามขำ ถึงทางหลวง ชนบท หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  รายละเอียด :

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวัชนะ  งามขำ ถึงทางหลวง ชนบท หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีงบประมาณ ๖๓๓,๗๐๐ บาท ราคากลางเป็นเงิน ๖๖๕,๑๕๑.๔๒ บาท สามารถซื้อหนังสือเสนอราคาได้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔โดยดาวโหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.knaonoi.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 075-753555 ในวันทำการ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 50 คน