ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสมศักดิ์ อ๋องย่องถึงถนน รพช. (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๖ ต.เขาน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  รายละเอียด :

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสมศักดิ์ อ๋องย่องถึงถนน รพช. (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๖ ต.เขาน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีงบประมาณตั้งไว้ ๗๗๒,๐๐๐ บาท มีราคากลางเป็นเงิน ๖๓๕,๓๐๐ บาท สามารถซื้อเอกสารเสนอราคาได้ตั้งแต่ วันที่ ๙-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยดาวโหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.knaonoi.go.th พรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๕-๗๕๓๕๕๕ ในวันเวลาราชการ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 กรกฏาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 142 คน