ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการก่อสร้าง (ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ม.7)
  รายละเอียด :

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  และราคากลางในการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านยอดน้ำ ตำบลเขาน้อย

โดยทำแบบแปลนและรายละเอียดของกรมทรัพยากรน้ำกำหนด

งบประมาณ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)  3,617,900.-บาท

ราคากลาง   3,889,000.-บาท

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 170 คน