ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : การเปิดเผยราคากลาง ( จัดซื้ออาหารเสริมนม)
  รายละเอียด :

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่1/2559  จำนวน 100 วัน และปิดเทอม  20 วัน

เป็นเงิน 103,224.-บาท

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 180 คน