ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สอบราคาจ้างเหมาตามโครงการประเภทก่อสร้าง ภายในเขตตำบลเขาน้อย
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาตามโครงการประเภทก่อสร้าง ภายในเขตตำบลเขาน้อย จำนวนรวม 3 โครงการ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้าง ภายในเขตตำบลเขาน้อย จำนวนรวม 3 โครงการ รายละเอียด ดังนี้ โครงการที่ 1. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บ้านเขาใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลเขาน้อย ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร โดยทำตามแบบแปลนและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยกำหนด พร้อมทำป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยกำหนด จำนวน 1 ป้าย (ราคากลาง 355,500 บาท /งบประมาณของโครงการ 300,000 บาท ) โครงการที่ 2. โครงการก่อสร้างห้องน้ำสนามกีฬาตำบลเขาน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลเขาน้อย ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร โดยทำตามแบบแปลนและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยกำหนด พร้อมทำป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยกำหนด จำนวน 1 ป้าย (ราคากลางและงบประมาณของโครงการ เป็นเงินจำนวน 141,500 บาท) โครงการที่ 3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกนาในถึงวัดเขาน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลเขาน้อย ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 0.15 เมตร ระยะทาง 179 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 716 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก โดยทำตามแบบแปลนของกรมโยธาธิการที่ นศ 0-039/2545 และรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยกำหนด พร้อมทำป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยกำหนด จำนวน 1 ป้าย (ราคากลางและงบประมาณของโครงการ เป็นเงินจำนวน 383,000 บาท) ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ มีรายละเอียด ดังนี้ โครงการลำดับที่ 1 ราคากลาง 355,500 บาท โครงการลำดับที่ 2 ราคากลาง 141,500 บาท โครงการลำดับที่ 3 ราคากลาง 383,000 บาท รวมราคากลาง 880,000 บาท ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว 2. ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 3. มีผลงานก่อสร้างประเภทงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้แต่ละโครงการ ดังนี้ โครงการลำดับที่ 1 จำนวนเงิน 110,000 บาท โครงการลำดับที่ 2 จำนวนเงิน 45,000 บาท โครงการลำดับที่ 3 จำนวนเงิน 120,000 บาท -2- กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมกันในวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2551 ซึ่งผู้ไม่เข้าดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมในเวลาที่กำหนดถือว่าท่านได้รับทราบสถานที่ก่อสร้างและยอมรับเงื่อนไขรายละเอียดเพิ่มเติมนั้นแล้วทุกประการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ เวลา 09.00 - 09.30 น. รับฟังรายละเอียดชี้แจงเพิ่มเติม ณ. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เวลา 09.30 น. ออกดูสถานที่ก่อสร้างโดยพร้อมเพรียงกันทุกโครงการ กำหนดยื่นซองสอบราคา ณ. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอำเภอสิชล ในวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2551 ดังนี้ - เวลา 13.30 น. - 14.00 น. ยื่นซองสอบราคาโครงการที่ 1 , 2 และโครงการที่ 3 กำหนดเปิดซองเอกสารสอบราคา ณ. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอำเภอสิชล ในวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2551 ดังนี้ - เวลา 14.10 น. เป็นต้นไป เปิดซองสอบราคาโครงการที่ 1 , 2 และโครงการที่ 3 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2551 ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 ในวันและเวลาทำการของทางราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7575-3555-6 ดังนี้ โครงการที่ 1 ราคาชุดละ 3,000 บาท โครงการที่ 2 ราคาชุดละ 1,400 บาท โครงการที่ 3 ราคาชุดละ 3,800 บาท ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2551 .......................................................................................... (นายศุภโชค พัดฉิม) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2551  :: จำนวนผู้อ่าน 617 คน