ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศสอบราคางานก่อสร้างและปรับปรุงถนนภายในเขต อบต. จำนวน 3 โครงการ
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาตามโครงการประเภทก่อสร้าง และปรับปรุงถนน ภายในเขตตำบลเขาน้อย จำนวนรวม 3 โครงการ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้าง และปรับปรุงถนน ภายในเขตตำบลเขาน้อย จำนวนรวม 3 โครงการ รายละเอียด ดังนี้ โครงการที่ 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพิมล ถึงบ้านนางแต้ว หมู่ที่ 4 ตำบลเขาน้อย ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 300 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก โดยทำตามแบบแปลนของกรมโยธาธิการที่ นศ.0-039/2545 และรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยกำหนด พร้อมทำป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยกำหนด จำนวน 1 ป้าย โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบำรุง ถึงสามแยกถนน รพช. หมู่ที่ 6 ตำบลเขาน้อย ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 270 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,080 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก โดยทำตามแบบแปลนของกรมโยธาธิการที่ นศ 0-039/2545 และรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยกำหนด พร้อมทำป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยกำหนด จำนวน 1 ป้าย โครงการที่ 3. โครงการปรับปรุงถนนสายสิ้นสุดถนนลาดยางสายบ้านห้วยแก้ว ถึงคลองประ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาน้อย โดยทำตามรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยกำหนด ดังนี้ - ลงหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 456 ลูกบาศก์เมตร - เกรดแต่งถนนเดิมกว้าง 6-7 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 5,600 เมตร เกรดแต่งคันทางทั้งสองข้างให้เป็นคูระบายน้ำ และบดอัดถนนพร้อมราดน้ำตลอดความยาว - ทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐานที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยกำหนด จำนวน 1 ป้าย ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ มีรายละเอียด ดังนี้ โครงการลำดับที่ 1 ราคากลาง 543,500 บาท โครงการลำดับที่ 2 ราคากลาง 490,000 บาท โครงการลำดับที่ 3 ราคากลาง 389,000 บาท รวมราคากลาง 1,422,500 บาท ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว 2. ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา /3 มีผลงาน...... -2- 1. มีผลงานก่อสร้างประเภทงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้แต่ละโครงการ ดังนี้ โครงการลำดับที่ 1 จำนวนเงิน 164,000 บาท โครงการลำดับที่ 2 จำนวนเงิน 148,000 บาท โครงการลำดับที่ 3 จำนวนเงิน 117,000 บาท กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมกันในวันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2551 ซึ่งผู้ไม่เข้าดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมในเวลาที่กำหนดถือว่าท่านได้รับทราบสถานที่ก่อสร้างและยอมรับเงื่อนไขรายละเอียดเพิ่มเติมนั้นแล้วทุกประการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ เวลา 09.00 - 09.30 น. รับฟังรายละเอียดชี้แจงเพิ่มเติม ณ. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เวลา 09.30 น. ออกดูสถานที่ก่อสร้างโดยพร้อมเพรียงกันทุกโครงการ กำหนดยื่นซองสอบราคา ณ. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอำเภอสิชล ในวันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2551 ดังนี้ - เวลา 13.30 น. - 14.00 น. ยื่นซองสอบราคาโครงการที่ 1 , 2 และโครงการที่ 3 กำหนดเปิดซองเอกสารสอบราคา ณ. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอำเภอสิชล ในวันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2551 ดังนี้ - เวลา 14.10 น. เป็นต้นไป เปิดซองสอบราคาโครงการที่ 1 , 2 และโครงการที่ 3 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม 2551 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2551 ในวันและเวลาทำการของทางราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7575-3555 ดังนี้ โครงการที่ 1 ราคาชุดละ 5,000 บาท โครงการที่ 2 ราคาชุดละ 4,000 บาท โครงการที่ 3 ราคาชุดละ 3,000 บาท ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2551 .......................................................................................... (นายศุภโชค พัดฉิม) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 พฤษภาคม 2551  :: จำนวนผู้อ่าน 602 คน