ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
98
19 เม.ย. 2563
22 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2562 ถึง ธันวาคม 2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
19 เม.ย. 2563
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
03 เม.ย. 2563
24 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยที่ ๑๔๒ / ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดกรองข้อมูลที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
89
24 มี.ค. 2563
25 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยก สวนนายสุชาญ งามห้อง ถึงคลองทนอย หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
86
19 มี.ค. 2563
26 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นางกระบวน ถึงทุ่งหัวเขา และบ้านนายประเสริฐ เพชรชู(ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธี ประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
87
13 มี.ค. 2563
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่อง ประกวดราคาจังก่อสร้งโคงการก่อสร้งถคอนกรีตเสริมเหล็กสยวงแหวนทุ่งคายาง (ตอนที่ ๓) หมู่ที่๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
87
13 มี.ค. 2563
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกะบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
90
06 มี.ค. 2563
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ดาวน์โหลดเอกสาร
83
03 มี.ค. 2563
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดาวน์โหลดเอกสาร
83
03 มี.ค. 2563
31 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
83
03 มี.ค. 2563
32 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร
84
03 มี.ค. 2563
33 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่อง มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
86
03 มี.ค. 2563
34 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
84
03 มี.ค. 2563
35 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่อง มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร
81
03 มี.ค. 2563
36 สถิติการขอน้ำอุปโภค/บริโภค ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
03 มี.ค. 2563
37 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่อง สรุปผลการพิจจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
85
06 ก.พ. 2563
38 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่อง ประกวดรคจ้างก่อสร้งก่อสร้งถนน คสล.สายสามแยกบ้านนายสมพร ถึงสวนนางนารถ (ตอนที่ ๘) พร้อมก่อสร้างทำอลอดเหลี่ยม หมู่ที่๓ ตำบลเขาน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก ดาวน์โหลดเอกสาร
81
03 ก.พ. 2563
39 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนายสมพรถึงสวนนางนารถ (ตอนที่ 4) พร้อมก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 3 ตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
121
30 ม.ค. 2563
40 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางวรรณา ถึงบ้านนายวันรัตน์ หมู่ที่ ๗ ตำบลเขา น้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
82
30 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18