ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ในปี พ.ศ.๒๕๕๕
  รายละเอียด :

       ด้วยคณะรัฐมนตรี มีมติ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม  ๒๕๕๓ และวันที่  ๒๐  กันยายน ๒๕๕๔  เห็นชอบให้จัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมพระยาดำรงราชานุภาพ  ในปี พ.ศ.๒๕๕๕  เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๕๐ ปี วันประสูติ และครบ ๕๐ ปี  ที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ  ถวายพระเกียรติให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก  โดยมีคณะกรรมการอำนวยการจัดการเทิดพระเกียรติฯ เป็นองค์กรรับผิดชอบ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ  และปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการและเลขานุการ

      โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  WWW.nakhonsithammarat.go.th

 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 318 คน