ข่าว : แผ่นพับประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ปี 2563

รายละเอียด  :
     

     
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
     
วันเริ่มบังคับใช้กฎหมาย 13 มีนาคม 2562 วันเริ่มการจัดเก็บภาษี
     
1 มกราคม 2563
     
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นภาษี ประเภทใหม่ ที่จะนำมาใช้ จัดเก็บแทนภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บอยู่ในปัจจุบัน โดยรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดจะเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น โดยไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้ของรัฐบาลส่วนกลาง
     
หลักการจัดเก็บภาษี
     
 บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลมีหน้าที่เสียภาษี
     
 ผู้จัดเก็บภาษีนำไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
     
 ฐานภาษีคิดจากมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
     
 อัตราภาษีเป็นรูปแบบขั้นบันไดเพิ่มตามฐานภาษี
     
 ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ได้แก่ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ
     
 ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี ได้แก่ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และ ห้องชุด
     
 ฐานภาษี คิดจากมูลค่าทั้งหมดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยคำนวณจากราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด ตามประมวลกฎหมายที่ดินกรมธนารักษ์ โดยสิ่งปลูกสร้างในแต่ละประเภทจะมีราคาประเมินกลางที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ ราคาประเมินกลางของทั้งที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างจะมีการปรับตามรอบบัญชีการประเมินราคาทุก 4 ปี
     
 อัตราภาษี ได้มีการแบ่งประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็น 4 กลุ่ม ตามลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้แก่ เกษตรกรรม ที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม และที่ดินรกร้างว่างเปล่า อัตราภาษีที่ใช้จัดเก็บจะเป็นรูปแบบขั้นบันไดเพิ่มขึ้นตามมูลค่าของฐานภาษี
     
 ถ้าที่ดินเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ ไม่ว่าภาระภาษีจะสูงขึ้นหรือลดลง ผู้เสียภาษีต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่รู้เหตุว่ามีการเปลี่ยนแปลง
     

     
มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้คิดเป็นฐานภาษี (ม.35)
     
 ที่ดิน = ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
     
 สิ่งปลูกสร้าง = ราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้าง เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
     
 สิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด = ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
     
 กรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ การคำนวณมูลค่าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
     
ประเภทและมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับยกเว้นภาษี
     
ประเภท เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล
     
1) การประกอบ เกษตรกรรม (ม.40) เกษตรกรรม (ม.40)
     
- ยกเว้น 50 ล้านบาทแรก ต่อ เขต อปท. ไม่ยกเว้น
     
2) เป็นที่อยู่อาศัย(ม.41) - เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง มีชื่อในทะเบียนบ้าน ยกเว้น 50 ล้านบาทแรก
     
- เป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง ไม่ได้ เป็นเจ้าของที่ดิน มีชื่อใน ทะเบียนบ้าน ยกเว้น 10 ล้านบาทแรก
     
(1 คน มีชื่ออยู่ได้แค่ 1 บ้าน จึงได้ยกเว้นแค่แห่งเดียวที่มีชื่ออยู่) ไม่ยกเว้น
     
3) ใช้ประโยชน์อื่นๆ ไม่ยกเว้น ไม่ยกเว้น
     
4) ทิ้งไว้ว่างเปล่า ไม่ยกเว้น ไม่ยกเว้น
     
อัตราภาษีตามมูลค่าของฐานภาษี อัตราภาษีใน 2 ปีแรก
     
(เริ่ม 1 มกราคม 2563)
     
1. กรณี ประกอบเกษตรกรรม ของบุคคลธรรมดา
     
มูลค่าทรัพย์สิน (บาท) อัตราภาษีต่อปี (ม.94(1))
     
50 ล้านแรก ยกเว้น
     
ส่วนที่ไม่เกิน 75 ล้าน 0.01 % (ล้านละ 100)
     
ส่วนที่เกิน 75 ล้าน แต่ไม่เกิน 100 ล้าน 0.03 % (ล้านละ 300)
     
ส่วนที่เกิน 100 ล้าน แต่ไม่เกิน 500 ล้าน 0.05 % (ล้านละ 500)
     
ส่วนที่เกิน 500 ล้าน แต่ไม่เกิน 1,000 ล้าน 0.07 % (ล้านละ 700)
     
ส่วนที่เกิน 1,000 ล้าน 0.10 % (ล้านละ 1,000)
     
การคำนวณ เอามูลค่าทรัพย์สิน 50 ล้านบาท มาหักก่อน แล้วจึงนำส่วนที่เกินมาคำนวณ ตามตาราง (ม.40 และ 95)
     
2. กรณี ทีดินและสิ่งปลูกสร้าง ของบุคคลธรรมดา เป็นที่อยู่อาศัยและ มีชื่อในทะเบียนบ้าน
     
มูลค่าทรัพย์สิน (ล้านบาท) อัตราภาษีต่อปี
     
(ม.94 (2))
     
50 ล้านแรก ยกเว้น (ม.41) -
     
ส่วนที่ไม่เกิน 25 ล้าน 0.03 % (ล้านละ 300)
     
ส่วนที่เกิน 25 ล้าน แต่ไม่เกิน 50 ล้าน 0.05 % (ล้านละ 500)
     
ส่วนที่เกิน 50 ล้าน 0.10 % (ล้านละ 1,000)
     
การคำนวณ เอามูลค่าทรัพย์สิน 50 ล้านบาทแรก มาหักก่อน แล้วจึงนำส่วนที่เกินมาคำนวณ ตามตาราง (ม.41 และ 95)
     
3. กรณี สิ่งปลูกสร้าง (ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน) ของบุคคลธรรมดาเป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่อในทะเบียนบ้าน
     
มูลค่าทรัพย์สิน (ล้านบาท) อัตราภาษีต่อปี
     
(ม.94 (3))
     
10 ล้านแรก ยกเว้น (ม.41) -
     
ส่วนที่ไม่เกิน 40 ล้าน 0.02 % (ล้านละ 200)
     
ส่วนที่เกิน 40 ล้าน แต่ไม่เกิน 65 ล้าน 0.03 % (ล้านละ 300)
     
ส่วนที่เกิน 65 ล้าน แต่ไม่เกิน 90 ล้าน 0.05 % (ล้านละ 500)
     
ส่วนที่เกิน 90 ล้าน 0.10 % (ล้านละ 1,000)
     
การคำนวณ เอามูลค่าทรัพย์สิน 10 ล้านบาทแรก มาหักก่อน แล้วจึงนำส่วนที่เกินมาคำนวณ ตามตาราง (ม.41 และ 95)
     
4. กรณี ใช้ประโยชน์อื่น ๆ ใช้อยู่อาศัยแบบอื่นๆ
     
มูลค่าทรัพย์สิน (ล้านบาท) อัตราภาษีต่อปี (ม.94 (4))
     
0 ถึง 50 ล้าน 0.02 % (ล้านละ 200)
     
ส่วนที่เกิน 50 ล้าน แต่ไม่เกิน 75 ล้าน 0.03 % (ล้านละ 300)
     
ส่วนที่เกิน 75 ล้าน แต่ไม่เกิน 100 ล้าน 0.05 % (ล้านละ 500)
     
ส่วนที่เกิน 100 ล้าน 0.10 % (ล้านละ 1,000)
     
5. กรณี ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่น นอกจากประกอบเกษตรกรรมและเป็นที่อยู่อาศัย (พาณิขยกรรม)
     
มูลค่าทรัพย์สิน (ล้านบาท) อัตราภาษีต่อปี (ม.94 (5))
     
0 ถึง 50 ล้าน 0.30 % (ล้านละ 3,000)
     
ส่วนที่เกิน 50 ล้าน แต่ไม่เกิน 200 ล้าน 0.40 % (ล้านละ 4,000)
     
ส่วนที่เกิน 200 ล้าน แต่ไม่เกิน 1,000 ล้าน 0.50 % (ล้านละ 5,000)
     
ส่วนที่เกิน 1,000 ล้าน แต่ไม่เกิน 5,000 ล้าน 0.60 % (ล้านละ 6,000)
     
ส่วนที่เกิน 5,000 ล้าน 0.70 % (ล้านละ 7,000)
     
6.กรณี ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ
     
มูลค่าทรัพย์สิน (ล้านบาท) อัตราภาษีต่อปี (ม.94(6))
     
0 ถึง 50 ล้าน 0.30 % (ล้านละ 3,000)
     
ส่วนที่เกิน 50 ล้าน แต่ไม่เกิน 200 ล้าน 0.40 % (ล้านละ 4,000)
     
ส่วนที่เกิน 200 ล้าน แต่ไม่เกิน 1,000 ล้าน 0.50 % (ล้านละ 5,000)
     
ส่วนที่เกิน 1,000 ล้าน แต่ไม่เกิน 5,000 ล้าน 0.60 % (ล้านละ 6,000)
     
ส่วนที่เกิน 5,000 ล้าน 0.70 % (ล้านละ 7,000)
     

     
อัตราภาษีในเวลาปกติ (หลัง 2 ปีแรก)
     
ประเภทที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง อัตราสูงสุดที่กำหนด ข้อยกเว้นกรณีเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา
     
1) ใช้ประกอบเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนา ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้ำ (ม.37) 0.15% (2 ปีแรก อัตราสูงสุด คือ 0.10%) ยกเว้นมูลค่า 50 ล้านบาทแรก ต่อเขต อปท.
     
2) เป็นที่อยู่อาศัย 0.30% (2 ปีแรก อัตราสูงสุด คือ 0.10%) - เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีชื่อในทะเบียนบ้าน ยกเว้น 50 ล้านบาทแรก
     
- เป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน มีชื่อในทะเบียนบ้าน ยกเว้น 10 ล้านบาทแรก
     
3) ใช้ประโยชน์อื่น ๆ นอกจากเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย 1.20% ไม่ยกเว้น
     
4) ทิ้งไว้ว่างเปล่า 1.20% ไม่ยกเว้น
     
มาตรา 96 เพื่อเป็นการบรรเทาการชำระภาษี ใน 3 ปีแรกของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม พ.ร.บ.นี้ ให้ยกเว้นการจัดเก็บภาษีสำหรับเจ้าของ ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและใช้ประโยชน์ในการประกอบ
     

     

     

     

     

     

     
เกษตรกรรม
     
มาตรา 97 ผู้ที่เคยเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือภาษีบำรุงท้องที่และต้องเสียเพิ่มขึ้นจากเดิม เนื่องจากกฎหมายนี้ ส่วนต่างเมื่อเทียบกับแบบเดิม จะได้บรรเทาภาระ ดังนี้
     
1. ปีที่ 1 จ่ายแบบเดิม + 25 % ของส่วนต่าง
     
2. ปีที่ 2 จ่ายแบบเดิม + 50 % ของส่วนต่าง
     
3. ปีที่ 3 จ่ายแบบเดิม + 75 % ของส่วนต่าง
     
ผู้จ่ายภาษี
     
- ผู้มีชื่อเป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ณ วันที่ 1 มกราคม ของปีนั้น
     
- ผู้จ่ายภาษี ต้องจ่ายทุกปี (มาตรา 9)
     
- ชำระภาษี ภายในเดือน เมษายน ของปีนั้น (มาครา 46)
     
เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
     
- ในกรณีผู้เสียภาษีมิได้ชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเบี้ยปรับร้อยละ 40 ของภาษีที่ค้างชำระ (มาตรา 68) เว้นแต่ผู้เสียภาษีได้ชำระก่อนจะได้รับหนังสือแจ้งเตือน ให้เสียเบี้ยปรับร้อยละ 10
     
- มิได้ชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อย 1 ต่อเดือน ของ ภาษีที่ค้างชำระ นอกเหนือจากเบี้ยปรับ 40% (มาตรา 70)
     
สรุปเกณฑ์สำหรับคนมีบ้าน
     
1. ที่อยู่หลัก ของบุคคลธรรมดา คือเป็นเจ้าของบ้านและที่ดิน หรือ คอนโด พร้อมมีชื่อในทะเบียนบ้านนั้นด้วย ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่า 50 ล้านบาทแรก ส่วนเกินคิดตามอัตราภาษี
     
2. ที่อยู่รอง ของบุคคลธรรมดา คือ เป็นเจ้าของแต่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน เสียภาษีตั้งแต่บาทแรก
     
3. ที่อยู่หลัก ของบุคคลธรรมดา คือเป็นเจ้าของบ้าน มีชื่อในทะเบียนบ้าน แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่า 10 ล้านบาทแรก
     
ผู้แจ้งข่าว : นางสาวเรวดี เกตแก้ว ประกาศเมื่อ :