ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
29 ก.ย. 2560
62 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรายงานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
29 ก.ย. 2560
63 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องการรายงานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assesment : LPA) ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
97
20 ก.ย. 2560
64 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๙) ดาวน์โหลดเอกสาร
70
09 พ.ค. 2560
65 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
164
10 มี.ค. 2560
66 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
193
09 ก.พ. 2560
67 งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
203
04 พ.ย. 2559
68 รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปี งบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
229
13 ต.ค. 2559
69 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เชิญเข้าร่วมเสนอราคา จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
293
14 มิ.ย. 2559
70 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
154
08 ม.ค. 2559
71 ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยสามัญ ดาวน์โหลดเอกสาร
470
19 พ.ค. 2558
72 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยสามัญสมัยที่ 1/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
439
13 ก.พ. 2558
73 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5/2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
416
26 ธ.ค. 2557
74 แจ้งการขึ้นทะเบียบผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
533
04 พ.ย. 2557
75 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลังสามปี (2558-2560) ดาวน์โหลดเอกสาร
90
30 ก.ย. 2557
76 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/2557 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
397
23 ก.ย. 2557
77 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่4/2557 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
180
23 ก.ย. 2557
78 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
354
16 ก.ย. 2557
79 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่4 ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
159
16 ก.ย. 2557
80 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
365
25 มิ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18